english

English

Nancy wants to live a long time. She wants to live for one hundred years. She is five years old now. She wants to live 95 more years. Then she will be 100. Her father is 30 years old. He wants to live a long time, too. He wants to live for one hundred years. He wants to live for 70 more years. “Daddy, we will grow old together, okay?” Nancy said to her father. “Yes, honey, we will grow old together,” he said to Nancy. Then Nancy smiled. She gave her daddy a big hug.

Նենսին ցանկանում է երկար ապրել։ Նա ցանկանում է ապրել հարյուր տարի: Նա այժմ հինգ տարեկան է։ Նա ցանկանում է ապրել ևս 95 տարի։ Հետո նա կդառնա 100: Նրա հայրը 30 տարեկան է: Նա նույնպես ցանկանում է երկար ապրել։ Նա ուզում է հարյուր տարի ապրել։ Նա ցանկանում է ապրել ևս 70 տարի։ «Հայրիկ, մենք միասին կծերանանք, լա՞վ»: Նենսին ասաց հորը. «Այո, սիրելիս, մենք միասին կծերանանք», - ասաց նա Նենսիին: Հետո Նենսին ժպտաց։ Նա մեծ գրկեց իր հայրիկին:
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s