english

English

Nancy wants to live a long time. She wants to live for one hundred years. She is five years old now. She wants to live 95 more years. Then she will be 100. Her father is 30 years old. He wants to live a long time, too. He wants to live for one hundred years. He wants to live for 70 more years. “Daddy, we will grow old together, okay?” Nancy said to her father. “Yes, honey, we will grow old together,” he said to Nancy. Then Nancy smiled. She gave her daddy a big hug.

Նենսին ցանկանում է երկար ապրել։ Նա ցանկանում է ապրել հարյուր տարի: Նա այժմ հինգ տարեկան է։ Նա ցանկանում է ապրել ևս 95 տարի։ Հետո նա կդառնա 100: Նրա հայրը 30 տարեկան է: Նա նույնպես ցանկանում է երկար ապրել։ Նա ուզում է հարյուր տարի ապրել։ Նա ցանկանում է ապրել ևս 70 տարի։ «Հայրիկ, մենք միասին կծերանանք, լա՞վ»: Նենսին ասաց հորը. «Այո, սիրելիս, մենք միասին կծերանանք», - ասաց նա Նենսիին: Հետո Նենսին ժպտաց։ Նա մեծ գրկեց իր հայրիկին:
Advertisement
english

English

In the town where I was born
Lived a man who sailed to sea
And he told us of his life
In the land of submarines
So we sailed on to the sun
‘Til we found a sea of green
And we lived beneath the waves
In our yellow submarine

We all live in a yellow submarine
Yellow submarine, yellow submarine
We all live in a yellow submarine
Yellow submarine, yellow submarine

And our friends are all aboard
Many more of them live next door
And the band begins to play

We all live in a yellow submarine
Yellow submarine, yellow submarine
We all live in a yellow submarine
Yellow submarine, yellow submarine

Full steam ahead, Mister Boatswain, full steam ahead
Full steam ahead it is, Sergeant
(Cut the cable, drop the cable)
Aye-aye, sir, aye-aye
Captain, captain

As we live a life of ease (a life of ease)
Every one of us (every one of us)
Has all we need (has all we need)
Sky of blue (sky of blue)
And sea of green (sea of green)
In our yellow (in our yellow)
Submarine (submarine, aha)

We all live in a yellow submarine
A yellow submarine, yellow submarine
We all live in a yellow submarine
A yellow submarine, yellow submarine
We all live in a yellow submarine
Yellow submarine, yellow submarine
We all live in a yellow submarine
Yellow submarine, yellow submarine

Այն քաղաքում, որտեղ ես ծնվել եմ
Ապրում էր մի մարդ, ով նավարկում էր դեպի ծով
Եվ նա մեզ պատմեց իր կյանքի մասին
Սուզանավերի երկրում
Այսպիսով, մենք նավարկեցինք դեպի արևը
― Մինչև մենք գտանք կանաչ ծով
Եվ մենք ապրում էինք ալիքների տակ
Մեր դեղին սուզանավում
Մենք բոլորս ապրում ենք դեղին սուզանավում
Դեղին սուզանավ, դեղին սուզանավ
Մենք բոլորս ապրում ենք դեղին սուզանավում
Դեղին սուզանավ, դեղին սուզանավ
Եվ մեր ընկերները բոլորը նավի վրա են
Նրանցից շատերն ապրում են հարեւանությամբ
Եվ խումբը սկսում է նվագել
Մենք բոլորս ապրում ենք դեղին սուզանավում
Դեղին սուզանավ, դեղին սուզանավ
Մենք բոլորս ապրում ենք դեղին սուզանավում
Դեղին սուզանավ, դեղին սուզանավ
Ամբողջ գոլորշի առաջ, պարոն Բոութսուեյն, լիակատար գոլորշի առաջ
Լրիվ գոլորշի առաջ է, սերժանտ
(Կտրեք մալուխը, գցեք մալուխը)
Այե-այե, պարոն, այե-այե
Կապիտան, կապիտան
Քանի որ մենք ապրում ենք հեշտ կյանքով (հեշտ կյանք)
Մեզանից յուրաքանչյուրը (մեզնից յուրաքանչյուրը)
Ունի այն ամենը, ինչ մեզ պետք է (ունի այն ամենը, ինչ մեզ անհրաժեշտ է)
Կապույտ երկինք (կապույտ երկինք)
Եվ կանաչի ծովը (կանաչի ծով)
Մեր դեղինով (մեր դեղինով)
Սուզանավ (սուզանավ, aha)
Մենք բոլորս ապրում ենք դեղին սուզանավում
Դեղին սուզանավ, դեղին սուզանավ
Մենք բոլորս ապրում ենք դեղին սուզանավում
Դեղին սուզանավ, դեղին սուզանավ
Մենք բոլորս ապրում ենք դեղին սուզանավում
Դեղին սուզանավ, դեղին սուզանավ
Մենք բոլորս ապրում ենք դեղին սուզանավում
Դեղին սուզանավ, դեղին սուզանավ
english

Youth culture

I like pop because for me it’s interesting and when i listen to a pop i was like im feelin that and that was cool.My favorite singer is Rihanna Fenty.Her voice is so amazing.Im not using CDs.I often download music.

english

1

A) 1. The statue of librty was built in france.

2. It was a terrible accident.How manay people worked?

3. Thomas fell off his bike yesterday,but he wasn’t injure.

4.We didn’t play well yesterday.We where beaten

5. When the volcano erupted,the noise was hear 200 kilometres away.

B) My grandparents live in the countryside ,in an old cottage .It’s got a bedroom,a bathroom ,a living room and a kitchen ,the bedroom and the living room are quite big ,but the kitchen’s very small I love the cottages like my grandparents.

C) 2. I couldn’t finish the test because there was not enough .

3. I feel sick-Ithink Iv’e eaten too much chocolate.

4. I didn’t really enjoy my visit to Rome because there were too many tourists everywhere.

D) 2. I’ve put some old clothes on because I will washing my dad’s car for him.


3.What time will we meeting John this evening ?

4. Please can you lend me some money ? I promise I will paying you back on Friday.

english

english

Hello, I really want peace in the world. I do not like that we do the lessons in a visual way. The children are more lazy than that. I want the lessons to resume soon. This virus is very dangerous, we have many deaths. I really want this virus to disappear soon. Goodbye.
english

english

A: So what?

B: Well, if I don’t finish it today, I will not give it to the techer tomorrow.

A: I see — and if you will not give it to her, she will be angry with you.

B: That’s right.

A: Well, I will be angry with you if you don’t come into the town with me.

B: Oh, no! Look — if I come with you, will you help me later with the homework?

A: Ok — it’s a deal!

2 dull

3 ugly

4 cool

5 exited

6 interested.

2 eat more breakfast

3 be more relaxed

4 go this evening

5 go to school

6 be more polite.