Մաթեմատիկա

427,430,431

Advertisement
Uncategorized, քիմիա

Քիմիա

 • քանի՞  միլիոն  օրգանական  նյութ  է  հայտնի  մարդկությանը
 • որո՞նք  են  օրգանական  նյութերի  բազմաթվության  պատճառները
 • ինչպիսի՞  քիմիական  կապ  է  առկա  օրգանական  նյութերի մոլեկուլներում  
 • որո՞նք  են  կենսական  տարրերը, ինչու՞  են  են  այդպես  անվանում
 • ինչպիսի՞ օրգանական  նյութեր են  առաջացնում  կենսական  տարրերը
 • ի՞նչ  նյութեր  են  պարունակվում  մարդու  կողմից  ընդունած  սննդամթերքը (անօրգանական  և  օրգանական), բերեք օրինակներ
 • ի՞նչ  է  ֆոտոսինթեզը՝ լուսասինթեզը, ինչպիսի՞  նյութեր  են  ստացվում  բույսերում լուսասինթեզի  հետրանքով (անօրգանական  և  օրգանական)
 • որո՞նք  են  ածխաջրածինների  բնական  աղբյուրները
 • ինչու՞  է  նավթը  համարվում  <<սև  ոսկի>> 
 • ինչպիսի՞  նյութեր  են  պոլիմերները, օրինակներ:
քիմիա

քիմիա

1.Գրե’ք հետեւյալ աղերի բանաձեւերը` ըստ անվանումների , հաշվեք դրանց հարաբերական մոլեկուլայի զանգվածը Mr ,

ա) ցինկի քլորիդ,-ZnCl-Zn=65, Cl=35 65+35=100

բ) մագնեզիումի բրոմիդ,-Mg=24, Br=80+24=104

գ) երկաթի (III) յոդիդ-Fe3I=55×3=165 I=127 167+127=292


դ) ալյումինի յոդիդ, —Al=27 I=127 127+27=153

ե) երկաթի(II) ֆտորիդ-, Fe2=55×2=110 F=19 19+110=129

զ) պղնձի (II) սուլֆիդ-CuSO4, Cu2=63×2=126 S=32, O=16×4=64 126+32+64=222


2.Գրե’ք աղերի բանաձեւերը` Na2SO4-ի օրինակով.

3.Որոշե’ք թթու առաջացնող տարրի օքսիդացման աստիճանը հետեւյալ
թթուներում.

HNO2=+4, H2SiO3=+4, HNO3=+5, HCIO4=+7

4.Սովորե՛ք

5.Առանձնացրեք միացման և քայքայման ռեակցիաները.

AI(OH)3 =AI2O3 +H2O=Քայքայման
P+S=P2S3=Միացման
Fe+Cl2=FeCl3=Միացման
NaHCO3 =Na2CO3 + CO2 + H2O=Քայքայման

 1. Ընտրե՛ք ա) միացման, բ) քայքայման ռեակցիաների հավասարումները. C2H2 =2C+H2 Fe+2HCl=FeCl2 +H2
  3H2 +N2 =2NH3 2KMnO4 =K2MnO4 +MnO2 +O2
 2. Գրե՛ք բրոմի հետ կալցիում, ալյումին եւ երկաթ մետաղների միացման ռեակցիաների հավասարումները՝ իմանալով, որ արգասիքները CaBr2, AlBr3, FeBr3 աղերն են։
 3. Գտե՛ք համապատասխանություն ռեակցիայի հավասարման եւ ռեակցիայի տեսակի միջեւ :Առանձնացրե ́,տեղադրե ́ք 1.Мg(OH)2 = MgO + H2O 2. CuO + H2 = Cu + H2O 3 CaO + P2O5 = Ca3(PO4) 2 ա) միացման բ) փոխանակման գ) տեղակալման դ) քայքայման

10*****Գրե՛ք հետեւյալ տարրերի քիմիական նշան­ ները՝ ալումին, կալցիում, սիլիցիում եւ ֆոսֆոր: Բացատրե՛ք, թե դրանք ինչ են արտահայտում

11******Տարրի հարաբերական ատոմային զանգվածը 16 ,և 14 է: Որոնք են այդ տարրերը
ա. ածխածին, բ. ջրածին,
գ. թթվածին, դ. ազոտ:

12******Հաշվել տրված նյութերի հարաբերական մոլե­կուլային զանգվածները.
ա) CO2, բ) CaO, գ) NaOH, դ) ZnO, ե) Al2O3,

13******Առանձնացրու օքսիդները
ա) CO2, բ) CaO, գ) NaOH, դ) ZnO, ե) Al2O3, զ) H2CO3, է) (NH4)2SO4, ը) KMnO4:

14****Քանի՞ հիմք կա հետեւյալ շարքերում՝
ա) CaO, HCl, NaOH, P2O5, KOH, Ca(OH)2, H2SO4, Mg(OH)2, Fe(OH)2, CO2, HF.
բ) H2SO4, HNO3, Cu(OH)2, NO2, Al2O3, Ni(OH)2, Fe2O3:

15****Լրացրե՛ք աղյուսակը .HCl,HNO3,H2SO4,H3PO4.

քիմիա

քիմիա

A…

1.Կարդացե՛ք քիմիական բանաձեւերն ու շարադրե՛ք դրանցից ստացված տեղեկությունները.
ա) CuO, Կուպրում Օ 

բ) NaOH , Նատրիում Օ հաշ  

գ) SiO2 Սիլիցիում Օ երկու

2.Գրե՛ք նյութերի քիմիական բանաձեւերը, եթե հայտնի է, որ դրանց բաղադրության մեջ առկա են.
ա) կալիումի երկու եւ ծծմբի մեկ ատոմ,

K2S
բ) ածխածնի ու թթվածնի մեկական ատոմ:

CO

3.Թվարկե’ք հինգ նյութ, որոնց կազմում ջրածին տարր է առկա:

HNO3, NaOH, H3PO4, HCI, H2Se:

4.Տարրերի հարաբերական ատոմային զանգվածները 16 , 7, 1, 56, 12, 23, 35.5, 9 , 14, 40, 75 է: Ո՞րոնք են այդ տարրերը:

16=O, 7=Li, 1=H, Fe=56, C=12, Na=23 , Cl=35.5, Be=9 , N=14, Ca=40. As=75

B…

5)Քիմիական տարրի ատոմի իրական զանգ­
վածը 2,66 *10.23 կգ է: Որքա՞ն է այդ տարրի հարա­բերական ատոմային զանգվածը:

2,33,1026:1,674=1,39248865

6)3Քանի՞ հիմք և օքսիդ կա հետեւյալ շարքերում՝
ա) CaO, HCl, NaOH, P2O5, KOH, Ca(OH)2, H2SO4, Mg(OH)2, Fe(OH)2, CO2, HF.

Այս շարքում կա հինգ հիմք
բ) H2SO4, HNO3, Cu(OH)2, NO2, Al2O3, Ni(OH)2, Fe2O3:

այս շարքում կա երկու հիմք

7)Ստորեւ ներկայացված բանաձեւերից ընտրե՛ք իոնային և կովալենտ կապով միացությունները՝ LiF, N2O, Na2O, PF3, NH3, MgJ2, NaOH, BaSO4, O2, CH4, CaCl2։

Իոնային-LiF, Na2O, PF3, MgJ2, NaOH, BaSO4,CaCl2

Կովալենտ-N2O, NH3, O2, CH4

8)Որոշել տարրի օքսիդացման աստիճանները տրված միացություններում՝ H2S, CaF2, S, F2, MnO։

Mr(H2S)=2Ar(H)+Ar(S)=2Ar(1)+Ar(32)=34

100%-34, x-2

x=2*100/34=6%(H)

100%-34

x-32

x=32*100/34=94%(S)

9)Որոշել հետևյալ H2S, CaF2 նյութերի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածները Mr և մոլեկուլի իրական զանգվածը mo:

Mr(H2S)=2Ar(H)+Ar(S)=2Ar(1)+Ar(32)=34

Mr(CaF2)=Ar(Ca)+2Ar(F)=Ar(40)+2Ar(19)=78

34*1,66=56,44

78*1,66=129,48

քիմիա

քիմիա

1 . Ինչպիսի՞ն են քիմիական տարրերի զանգվածային հարաբերությունները հետեւյալ բանաձեւերով արտահայտվող նյութերում.
C2H6 և CO , SO2

C2H6

12×2=24, 1×6=6, 24/6=12/3=6/3=2/1

CO

12:16=6:8=3:4

SO2

16×2=32

32:32=1/1

2. Օքսիդացման աստիճանը միացությունում …ատոմի… պայմանական լիցքն է :

3.Գրե՛ք նյութերի քիմիական բանաձեւերը, եթե հայտնի է, որ դրանց բաղադրության մեջ առկա են.
ա) ջրածնի երկու եւ թթվածնի երկու ատոմ,

H2O2
բ) երկաթի ու թթվածնի երկուական ատոմ:

Fe2O2

Հաշվել դրանց հարաբերական մոլեկուլային զանգվաը:

Mr(H2O2)=2xAr(H)+2xAr(O)=2×1+2×16=34

Mr(Fe2O2)=2xAr(Fe)+2xAr(O)=2×56+2×16=144

4.Հաշվել Fe2O3 ում երկաթի և թթվածնիբօքսիդացման աստիճանը համապատասխանաբար հավասար է.
ա) -2 -2 բ) -2 +2 գ) +3 -2 դ) +2 0
5.

Որոշե՛ք տարրերի օքսիդացման աստիճանները հետեւյալ միացությունների բանաձեւերում՝ AI+3P+5O-24, Ca+2C+4O-23, C+4O-22, AI+32O-23

6.Որքա՞ն է ազոտի օքսիդացման աստիճանը ամոնիակի`NH3 մոլեկուլում.

1) +3, 2) — 3, 3) +2, 4) +1

Uncategorized

1. Ո՞ր արտահայտությունն է բնորոշ քիմիական տարր հասկացությանը.

1) տարբեր ատոմների համախումբ է


2) տարբեր կառուցվածքային մասնիկների համախումբ է

3) ցանկացած զանգվածով մասնիկների համախումբ է

4) որոշակի տեսակի ատոմների համախումբ է

2. Կալցիումի օքսիդը կազմված է կալցիում եւ թթվածին տարրերի ատոմներից: Ի՞նչ նյութ է այն.1) պարզ նյութ2) միատարր միացություն 3) բարդ նյութ4) նյութերի խառնուրդ

3. Ո՞ր շարքի զույգ նյութերն են ոչ մետաղական.1) ծծումբը եւ սնդիկը2) բրոմը եւ նատրիումը 3) ծծումբը եւ բրոմը4) ածխածինը եւ ցինկը

4.Ինչու՞ է օզոնը (O3) դասվում պարզ նյութերի շարքին, որովհետեւ. 1) առաջանում է ամպրոպների ժամանակ2) առաջանում է մեկ տարրի ատոմներիցառաջանում է մեկ տարրի ատոմներից3) առաջանում է տարբեր տարրերի ատոմներից 4) գազ է

5.Որոշե՛ք տարրերի օքսիդացման աստիճանները հետեւյալ միացություններում.ա) HJ, H2Se, SeH2, SiO2  բ) BaO, N2O5, P2O5, CO2գ) H3PO4, H2SiO3, HPO3, NaNO3

ա)H+1 J-1, H2+1 Se-2,  Si+4O2-2,

բ)Ba+2O-2, N2+5O5-2,P2+5O5-2,C+4O2-2,

գ)H3+1P+5O4-2,H2+1Si+4O3-2,H+1P+5O3-2,Na+1N+5O3-2

Uncategorized

Սեյսմիկ Ալիքներ

Սեյսմիկ ալիքները երկրի կամ առաձգական այլ մարմիններով տարածվող էներգիայի ալիքներն են, որոնք առաջանում են երկրաշարժերի, պայթեցումների և մեխանիկական հարվածների հետևանքով։ Ուժեղ երկրաշարժերի օջախների մոտ, վայրկյանի տասներորդ մասի տատանման պարբերության դեպքում սեյսմիկ ալիքները ձեռք են բերում կործանիչ ուժ։ Ըստ տատանման բնույթի սեյսմիկ ալիքները լինում են երկայնակի և լայնակի, որոնք միասին կոչվում են ծավալուն։

Երկայնակի ալիքները բնութագրվում են միջավայրի մասնակի շեղումով սեյսմիկ ալիքի ուղղությամբ, իսկ լայնակին՝ մասնակի շեղումով սեյսմիկ ալիքին ուղղահայաց ուղղությամբ։ Նրանց ամպլիտուդի նվազումը համասեռ և իզոտոպ միջավայրերում հակադարձ համեմատական է հեռավորությանը։ Երկայնակի ալիքների արագությունը մեծ է լայնակի ալիքների արագությունից և հասնում է մինչև 8 կմ/վ-ի։ Միջավայրի բաժանման սահմանի առկայության դեպքում Երկրի մակերևույթին մոտ առաջանում են տարբեր տեսակի մակերևութային ալիքներ, որոնց ամպլիտուդի նվազումը հակադարձ համեմատական է հեռավորության քառակուսու արմատին։ Այդ պատճառով, հեռակա երկրաշարժերից առաջացած ալիքների մեջ ամպլիտուդի մեծությամբ իշխողը մակերևութային ալիքներն են։ Ըստ խորության Երկրի հատկությունների փոփոխման պատճառով փոխվում է նաև ծավալային ալիքների տարածման արագությունը, որը հնարավորություն է տալիս Երկրի ներսում հայտնաբերել մի շարք պատյաններ և ուսումնասիրել դրանց կառուցվածքը։

հասրակագիտություն
 • Արդյո՞ք մենք պատասխանատու ենք մեր ընկերների արարքների համար: այո
 • Արդյո՞ք մենք պարտավոր ենք մեր ընկերներին հետ պահելու սխալներից: Պատախանը հիմնավորեք:այո պարտավոր ենք
 • Արդյո՞ք կենդանիները կարող են ընկերություն անել:ոչ
 • Արդյո՞ք մարդիկ կարող են ընկերություն անել կենդանիների հետ:այո
 • Կարո՞ղ են տարիքային տարբերություն ունեցող մարդիկ ընկերություն անել:այո
 • Ինչո՞վ են տարբերվում ընկերական հարաբերությունները մարդկանց միջև գոյություն ունեցող այլ հարաբերություններից:մոտիկ ընկերոջը ավելի լավեն ճանաչում քան սովորական մարդուն։
 • «Իսկական ընկերոջը ճանաչում են ուրախության, հաջողության ժամանակ»: Համաձա՞յն եք այս տեսակետի հետ:այո